Openbaarheid en toezicht

Openbaarheid

Bij het Gemeentearchief Ede zijn er twee soorten archieven: overheidsarchieven en particuliere archieven. Beide kunnen een openbaarheidsbeperking hebben. Wilt u toch inzage in een niet-openbaar archief? Dan kunt u een verzoek indienen voor ontheffing door gebruik te maken van een formulier waarin u wordt gevraagd uw personalia en het onderzoeksdoel (de reden voor inzage) in te vullen. U kunt dit formulier aanvragen via ons contactformulier. U kunt ook bellen naar 14 0318.

Meer weten over openbaarheid?

Op de website van het Nationaal Archief vindt u meer informatie over de (beperking van) openbaarheid van overheidsinformatie.

Toezicht

Het archief is het geheugen van een organisatie. Voor de bedrijfsvoering van een organisatie als de gemeente is de informatie uit het archief van cruciale waarde. Het dient als bewijs van genomen beslissingen, welke handelingen er zijn verricht, welke afspraken er zijn gemaakt en wat er gecommuniceerd is. Maar overheidsarchieven zijn niet alleen van belang voor de bedrijfsvoering: ze zijn ook onmisbaar om verantwoording af te kunnen leggen aan Gedeputeerde Staten, de gemeenteraad en de samenleving. Overheidsorganen dragen zelf de verantwoordelijkheid voor het beheer van hun  informatiehuishouding. Daartoe stellen zij regels vast die voor zowel de papieren als de digitale archivering gelden.

Het toezicht op de naleving van die regels is een taak van de gemeentearchivaris. De uitoefening ervan kan de archivaris opdragen aan de archiefinspecteur.